งานอีเว้นต์และนิทรรศการ

Event & Exhibition

ISSUE

เพื่อเพิ่มจำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมอีเว้นต์

ค้นหากลุ่มเป้าหมายและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ

ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์

เพื่อให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

THE CONCEPT

01Awareness Event

สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้คนให้ได้มากที่สุด

ใช้สื่อโฆษณาออนไลน์ เลือก target อย่างเหมาะสม

และกระจายข้อมูล เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้

กระตุ้นให้คนมาอีเว้นต์

02  PR Content

   ทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

เพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมการตัดสินใจ

ให้ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าใจได้ง่าย กระชับ

เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมอีเว้นท์