สินค้าอุปโภคบริโภค

General Merchandise

ISSUE

สร้างการรับรู้ตัวสินค้าและบริการ

ให้คลอบครุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบคอบและละเอียด

ใช้สื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้ผ่านตาผู้คนทั่วไป

ให้รับรู้ถึงตัวแบรนด์และสินค้าได้อย่างบ่อยครั้ง จนเกิดการเรียนรู้และจดจำ

THE CONCEPT

01Branding Media Content

จัดทำสื่อ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์

ทำสื่อ Info Graphic เพิ่มการรับรู้

นำข้อมูลของตัวสินค้ามาทำสื่อ

เพื่อนำไปโปรโมททุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์

ให้เกิดการเรียนรู้และรับรู้ และสร้างความต้องการในตัวสินค้า

02  Sale & Promotion

  วางโปรโมชั่น เพื่อดึงดูดลูกค้า

เลือกใช้โฆษณาในช่องทางออนไลน์ให้เข้ากับสถาณการ์และเทรนด์

ในปัจจุบัน รวมถึงการใช้โปรโมชั่น และ Campaign

เพื่อให้เกิดยอดขาย รวมถึงดูแลลูกค้าหลังการขาย