ลูกค้าของเรา

อาหารและแฟรนไชส์
วางแผนกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างการรับรู้แบรนด์

ความต้องการของลูกค้า

ยอดขายทะลุเป้า

แบรนด์เป็นที่รู้จัก

กลยุทธ์ของเรา

วิเคราะห์คู่แข่ง หาจุดแข็งของแบรนด์ และต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล สถิติ และปรับให้เข้ากับกลยุทธ์แฟรนไชส์

ตัวอย่างผลงาน

ตัวอย่างผลงาน